• SPORTOVNÍ HRY

     

    Vzdělávací oblast:        Člověk a zdraví

    Vzdělávací obor:           Člověk a zdraví

    Vyučovací předmět:      SPORTOVNÍ HRY

     

    V rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizují vzdělávací obsahy v předmětech:

    • povinných: Tělesná výchova
    • volitelných: Sportovní hry

    Časová dotace:

    • 1 hodina týdně pro 6. ročník
    • 1 hodina týdně pro 7. ročník
    • 1 hodina týdně pro 8. ročník
    • 1 hodina týdně pro 9. ročník

    Místo realizace:

    • školní tělocvična
    • školní hřiště
    • veřejně přístupná sportoviště a prostranství města Libušín
    • sportovní areály města Kladno

    Charakteristika vyučovacího předmětu

         Předmět Sportovní hry doplňuje vzdělávací obsah oboru Člověk a zdraví. Žáci si tento předmět mohou zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů na 2.stupni naší školy.

    Obsah předmětu je tvořen následujícími okruhy:

    1. Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, bezpečnost a  hygiena v TV a sportu
    2. Kondiční, průpravná, koordinační, kompenzační, tvořivá a jiná cvičení
    3. Gymnastika, pohybové činnosti s hudbou či rytmickým doprovodem
    4. Lehká atletika
    5. Úpolové sporty
    6. Míčové hry, kolektivní sporty a soutěže
    7. Zimní sporty
    8. Netradiční a doplňkové sporty
    9. Sportovní soutěže, řízená utkání, turnaje
    10. Turistika  a pobyt v přírodě

     

         Cíle tohoto předmětu jsou plně v souladu s předmětem Tělesná výchova. Výuka směřuje žáky k tomu, aby byli schopni:

    • aplikovat poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu při svém vlastním individuálním rozvoji
    • zvládat co nejširší spektrum pohybových aktivit
    • účinné komunikace a spolupráce při týmové práci a kolektivních sportech
    • aktivně sportovat nejen po dobu své školní docházky, ale aby se tělovýchova a sport staly jejich vhodnou volnočasovou náplní v rámci běžného života
    • chápat význam sportu a jiných pohybových aktivit pro vytváření hodnotných mezilidských osobních vztahů
    • dodržovat pravidla her v duchu fair play, tj. čestného soutěžení a to při respektování všech organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad
    • zvládnout první pomoc při případných drobných i závažnějších poraněních, a to nejen v rámci tělovýchovných aktivit

         Naznačené cíle by měly vést k vytvoření pozitivního vztahu žáků ke sportu a tělesné výchově vůbec. V ideálním případě tedy k pochopení a praktické realizaci pohybových a sportovních aktivit jako přirozené součásti zdravého životního stylu.

     

    Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku Sportovních her

    Kompetence k učení

    • Učitel podporuje žáky k získávání poznatků z oblasti masové, výkonnostní i vrcholové tělovýchovy a sportu v aktuální podobě
    • Učitel spolupůsobí při získávání informací žáků z oblasti organizace, bezpečnosti a hygieny v tělesné výchově a sportu
    • Učitel důsledně dbá na rozvoj pohybového učení žáků ( zařazování vhodných cvičení sloužících  k všestrannému rozvoji)

     

    Kompetence k řešení problémů

    • Široké spektrum nabízených pohybových aktivit, her, kolektivních i individuálních sportů napomáhá k překonání řady problémů, negativních tělesných i duševních stavů žáků
    • Učitel spolupůsobí ve prospěch tělesné výchovy a sportu jako vhodné volnočasové náplně a zdravotní prevence života žáků
    • Učitel podněcuje diskuse o aktuálním dění ve světě sportu ( mediální publicita, sportovní vzory pro mládež, myšlenky olympismu apod.)

     

    Kompetence občanské

    • Učitel sleduje a vhodnou formou propojuje školní a mimoškolní sportovní aktivity žáků
    • Učitel spoluformuje občanské postoje žáků při zdůraznění významu sportu  a tělesné výchovy ( role: sportovec – občan)
    • Učitel poukazuje na významnou úlohu zdravých jedinců, aktivních i rekreačních sportovců pro rozvoj občanské společnosti ( role: občan – sportovec)

     

    Kompetence pracovní

    • Učitel vyžaduje od žáků plnou zodpovědnost za svůj fyzický stav, tělesnou připravenost a dosahované výsledky, vhodnou formou je motivuje ke zlepšování vlastních výkonů v rámci  svých možností
    • Za všech okolností je usilovně rozvíjen základní prvek soutěživé tělovýchovy a sportu – čestné sportovní zápolení, a to v rámci individuálních i kolektivních sportů
    • Žáci reprezentující školu na úrovni různých sportovních odvětví, disciplín a turnajů mají všestrannou podporu učitele ( včetně zabezpečení vhodné přípravy) při očekávání odpovídajících výsledků

     

    Kompetence komunikativní

    • Učitel účinně uplatňuje odbornou sportovní terminologii a dbá na to, aby si ji žáci osvojili
    • Učitel cíleně vede žáky k získávání odpovídajících komunikačních dovedností a jejich aplikaci při různých pohybových a tělovýchovných aktivitách
    • V rámci školy jsou při Sportovních hrách běžně využívány dostupné prostředky informační a komunikační techniky

     

    Kompetence sociální a personální

    • Učitel rozvíjí prvek soutěživosti mezi žáky či skupinami ( družstvy) žáků v rámci Sportovních her
    • Při kolektivních sportech je zdůrazňována úloha kamarádství, soudržnosti, vzájemné pomoci a podpory členů týmu
    • Učitel umožňuje žákům v rámci Sportovních her vstupovat do celé řady rolí a vztahů ( hráč, závodník, spoluhráč, protihráč, rozhodčí, organizátor akce, fanoušek, divák)

     

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu
  • ZOO Dvůr Králové
  • Projektový den věnovaný Lesu ve škole
  • Les ve škole
  • Příroda na Hradišti
  • MDŽ v DPS Libušíně
  • Lyžařský kurz v Jizerských horách